گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۶۱

 

شد غلامی به جوی کاب آردآب جوی آمد و غلام ببرد
دام هر بار ماهی آوردیماهی این بار رفت و دام ببرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی