گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰۹

 

خیز تا باده در پیاله کنیمگل روی قدح چو لاله کنیم
بی می جانفزای و نغمه چنگتا بکی خون خوریم و ناله کنیم
هر دم از دیدهٔ قدح پیمایبادهٔ لعل در پیاله کنیم
شاد خواران چو مجلس آراینددفع غم را بمی حواله کنیم
با گل و لاله همچو بلبل مستوصف آن عنبرین کلاله کنیم
وز شگرفان چارده سالهدعوی عمر شصت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۶۵

 

خیز تا باده در پیاله کنیم
گل درون قدح چو لاله کنیم
با می جان فزا و نغمه چنگ
تا به کی خون خوریم وناله کنیم
هر دم از دیده قدح پیمای
باده لعل در پیاله کنیم
با گل و لاله همچو بلبل مست
وصف آن عنبرین کلاله کنیم
شادخواران چو باده پیمایند
دفع غم راست بر حواله کنیم
وز شگرفان چارده ساله
طلب عمر شصت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی