گنجور

رهی معیری » چند قطعه » سایه اندوه

 

هر چه کمتر شود فروغ حیات

رنج را جانگدازتر بینی

سوی مغرب چو رو کند خورشید

سایه ها را درازتر بینی


متن کامل شعر را ببینید ...

رهی معیری