گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۵

 

به همه وقت دلیری نکنندهر کرا از خرد و هش یاریست
زان که هر جای به جز در صف حرببد دلی بیش بود هشیاریست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی