گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۱ - در رثای منصور سعید

 

خواجه منصور بپژمرد ز مرگتازگی جهل ز پژمردن اوست
عالمی بستهٔ جهلند و کنونزندگی همه در مردن اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی