گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » تیره‌بخت

 

دختری خرد، شکایت سر کردکه مرا حادثه بی مادر کرد
دیگری آمد و در خانه نشستصحبت از رسم و ره دیگر کرد
موزهٔ سرخ مرا دور فکندجامهٔ مادر من در بر کرد
یاره و طوق زر من بفروختخود گلوبند ز سیم و زر کرد
سوخت انگشت من از آتش و آباو بانگشت خود انگشتر کرد
دختر خویش به مکتب بسپردنام […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی