گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۶۰

 

طمع خام که سودی بکنمسود، سرمایه به یک بار ببرد
خر دعا کرد که بارش ببردندسیل بگرفت و خر و بار ببرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی