گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰

 

هر چه دیدیم درین باغ، ندیدن به بودهر گل تازه که چیدیم، نچیدن به بود
هر نوایی که شنیدیم ز مرغان چمنچون رسیدیم به مضمون، نشنیدن به بود
زان ثمرها که گزیدیم درین باغستانپشت دست و لب افسوس گزیدن به بود
دامن هر که کشیدیم درین خارستانبجز از دامن شبها، نکشیدن به بود
هر متاعی که خریدیم به اوقات […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی