گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۷۶

 

ترک دنیا کنم ار سوی خودم راه دهیکو سر کوی تو تا من ز جهان در گذرم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۷۷

 

ترک دنیا کنم ار سوی خودم راه دهیکو سر کوی تو تا من زجهان در گذرم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی