گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷

 

چند گویی که بیا تا بر وزانت برمتا ز تو دور کند مکرمتش احزان را
تو که ناموزونی خیز و ببر وزان شومن که موزون شده‌ام تا چکنم وزان را


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی