گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۲۸۲

 

همه عالم تن است و او جان است

جام گیتی نمای سلطان است

شاه نعمت‌الله ولی
 
 
۱
۳۴
۳۵
۳۶