گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۸

 

آرزومند آن شده تو به گور

که رسد نان پاره‌ایت برم

رودکی سمرقندی