گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶٩٢

 

مرد نا آزموده را زنهار

نه ثنا گوی و نه نکوهش کن

گر برو اعتماد خواهی کرد

اول احوال او پژوهش کن

ابن یمین