گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۲۴

 

صانع نقشبند بی مانند

که همه نقش او نکو آید

رزق طایر نهاده در پر و بال

تا بهر طعمه‌ای فرو آید

روزی عنکبوت مسکین را

[...]

سعدی