گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۲

 

هفت سالار، کندرین فلکند

همه گرد آمدند در دو و داه

رودکی