گنجور

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۸۲ - هم در مدح اتسز گوید

 

رایت شهریار دین گستر

سایه افگند بر جهان یکسر

مسرعات فلک رسانیدند

خبر فتح او بحر کشور

رونقی یافت ملت ایزد

[...]

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - نیز در مدح اتسز

 

مایهٔ نصرت ، آفتاب ظفر

سایهٔ ایزد ، افتخار بشر

شاه غازی، علا، دولت و دین

آن مکان جلال و کان ظفر

کامگاری، که جز بفرمانش

[...]

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

تیر حزمت ز ماه دید سپر

تیر جزمت ز مهر دید سپار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

جود را بردی از میان بمیان

بخل را کردی از کنار کنار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

ساعد ملک و رخش دولت را

تو سواری و همت تو سوار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

پست با رفعت تو خانهٔ خان

تنگ با فسحت تو شارع شار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

بی وفای تو مهرجان ناچیز

با هوای تو مهرجان چو بهار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

صبح بدخواه ز احتشام تو

گل بدگوی ز افتخار تو خار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

عدلت آفاق شسته از آفات

طبعت آزاد بوده از آزار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

از تو بیمار ظلم را دارو

وز تو اعدای ملک را تیمار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

جز غبار نبرد تو نبرد

دیدهٔ عقل سرمهٔ دیدار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

در گل شرم مانده بی گل تو

شانهٔ ماه چرخ آینه وار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

آن کند کوشش تو با اعدا

که کند بخشش تو با دینار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

با هوای تو کفر باشد دین

بی رضای تو فخر باشد عار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

هست رایت زمانه را عادل

لیک دستت زمانه را غدار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

فلک افزون ز تو ندارد کس

ای فلک ، مغز گیر و نغزش دار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

بخت سوی درت خزان آید

راست چون بت پرست سوی بهار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

تیغ تو همچو آفتاب بنور

می زداید زمانه را ز نگار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

چرخ و ماهی ، نه ، نیستی تو، از آنک

نیست این هر دو را قوام و قرار

وطواط
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱)

 

بلکه از تست چرخ را تمکین

بلکه از تست ماه را اظهار

وطواط
 
 
۱
۲
۳
۴