گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۴۵

 

هر چه می‌کرد با ضعیفان دزد

شحنه با دزد باز کرد امروز

ملخ آمد که بوستان بخورد

بوستانبان ملخ بخورد امروز

سعدی