گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٧٧۵

 

من نخواهم خرید کبر کسی

کاولش نطفه ئی بود مذره

و آخرش جیفه ئی شود قذره

و او همه عمر حاصل عذره

ابن یمین