گنجور

عنصری » قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید » شمارهٔ ۷۸

 

خود فزاید همیشه مهر فروغ

خود نماید همیشه گوهر اخش

عنصری بلخی