گنجور

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۱۳

 

آنچه با رنج یافتیش و به دل

تو بآسانی از گزافه مدیش

عنصری
 
 
sunny dark_mode