گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

نیست معجب به جود خویش و جهان

می نماید به جود او اعجاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

ای شهنشاه خسروی که شده ست

زیر امر تو گردش دولاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

نه عجب گر ز بنده محجوبی

سازد از ابر آفتاب حجاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

همه اعدای من زمن گیرند

آنچه سازند با من از هر باب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

از عقاب است پر آن تیری

که بدو می بیفکنند عقاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

دستهایم به رشته ای بستست

کش ندادست جز دو دستم تاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

در سکون برترم ز کوه که من

در جواب عدو نگیرم تاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

هر چه گویند مر مرا بی شک

زو نیابند خوب و زشت جواب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

هست بنده نبیره آدم

در همه چیز اثر کند انساب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

گفته بدسگال چون ابلیس

دور کردم از آن چو خلد جناب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

شهریارا مبین تو دوری من

مدح من بین چو لولؤ خوشاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

تا من از خدمت تو گشتم دور

کم شد از محتسب مرا ایجاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

همچو حرفی شدم نحیف و بلا

گرد من همچو گرد حرف اعراب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

می فرو باردم چو باران اشک

می برآید دمم بسان سحاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

نیستم چون ذباب شوخ چرا

دلم از ضعف شد چو پر ذباب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

چون غرابم ز دور بینی از آن

تیره شد روز من چو پر غراب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

کافری نعمتت نبوده مرا

دوزخ خشمت از چه کرد عذاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

بر بد و نیک از تو در همه سال

خلق عالم معاقبند و مثاب

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود

 

آنکه بی خدمتی ثواب دهیش

دید بایدش بی گناه عقاب

مسعود سعد سلمان
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۰
sunny dark_mode