گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢۶١

 

چند گوئی که دولت و دولت

زینهوس تو هلاک خواهی شد

من گرفتم که خود ز دولت و مال

از سمک بر سماک خواهی شد

نه از اینخاکدان آدمخوار

[...]

ابن یمین