گنجور

عنصرالمعالی » قابوس‌نامه » باب ششم: اندر فروتنی و افزونی هنر

 

تا بدآنجا رسید دانش من

که بدانم همی که نادانم

عنصرالمعالی
 

عنصرالمعالی » قابوس‌نامه » باب سی و دوم: اندر تجارت کردن

 

گفتی آن آب قطره قطره همه

جمع شد ناگه و ببرد رمه‌}

عنصرالمعالی
 
 
sunny dark_mode