گنجور

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳۹

 

نفس شوم تو چاه تاریک است

راه شرع ارچه راست باریک است

عقل و علم آن چراغ و این روغن

به شب تیره راه از آن روشن

عشق پوینده مرکبی رهجو

[...]

نشاط اصفهانی