گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

ای دل اهل ارادت به تو شاد

به تو نازم که مریدی و مراد

عمان سامانی