گنجور

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵ - لطف کردید

 

ای مخادیم که از راه شرف

برسر چرخ برین پای شماست

اللَّه، اللَّه، چه رفیع الشّأنید

که فلک پایهٔ ادنای شماست

اطلس چرخ برین است بلند

[...]

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode