گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۶۷ - صبر و ثبات

 

مرد باید که ز گشت فلک و اختر

تن به‌اندوه و به‌غم خیره نرنجاند

صبر بایدکه به آلام ظفر یابی

ور نه آلام تن مرد بسنباند

مرد را شاید در محنت روزافزون

[...]

ملک‌الشعرا بهار