گنجور

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۴۷

 

بوالعجب یاری ای یار خراسانی

بندهٔ بوالعجبی‌های خراسانم

ابوسعید ابوالخیر
 
 
sunny dark_mode