گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » فهلویات » شمارهٔ ۱

 

پوستک تا ندرندت مک بر میخ لبیس

شیعر البسه نت قیدس قیری واهن

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۴ - قصه دزد رخت را بشنو

 

درزیش درزی معنی و خرد استادست

رنگرز دست خیالست و تفکر قصار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

بگز نیزه قدخصم از آن پیمایند

تا ببرند بشمشیر و بدوزند بتیر

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

این همه نقش بدیوار در آرایشها

نظر آنکو نکند نقش بود بر دیوار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

همچو دستار که آشفته شود وقت سماع

قاری این شعر تو در البسه حالی دارد

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » رسالهٔ صد وعظ

 

ای بسازنده که در ژنده نهان یافته اند

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » رسالهٔ صد وعظ

 

زوده نرم ستان از جهه پیراهن

کانچه در زیر بود نرم به از استظهار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » دیباچه

 

حسن این شاهد کمخا بتو رو ننماید

تا چو اطلس نکنی ساده دل از نقش عیوب

نظام قاری
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode