گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۸۱

 

جز یتیمی چه بر این داشت در گوش ترا

کآب در شیر کند صبح بناگوش ترا

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۸۲

 

این نه خط است سیه کرده بناگوش ترا

سایه گرد یتیمی است در گوش ترا

صائب تبریزی