گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۴۱ - خواجه صدر الدین جوهری فرماید

 

دعوی حسن برخسار تومه کرد نکرد

با رخت کس سوی خورشید نگه کرد نکرد

نسبت چتر شهی عقل بمه کرد نکرد

دیده زان سایه بخورشید نگه کرد نکرد

چهره شاهد والا بجز از مشک و غداد

[...]

نظام قاری