گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۶۵

 

مرو ای ابن یمین گر دهد ایام ترا

دو سه روزی دگر اندر وطن خاکی مهل

هیچ اگر ز آمدن و رفتن خود با خبری

جهد کن تا ندهی عمر بباد از سر جهل

وقت را دار غنیمت که برفت آنچه برفت

[...]

ابن یمین