گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۱۸

 

صحبت صافدلان برق صفت در گذرست

هر چه دارید به می در شب مهتاب دهید

صائب تبریزی