گنجور

سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۱۷

 

چه کندمالک مختار که فرمان ندهد

چه کند بنده که سر بر خط فرمان ننهد

سعدی
 

بابافغانی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۷ - بندهٔ همت او باش فغانی که ز جود

 

بندهٔ همت او باش فغانی که ز جود

هرچه گوید همه را بخشد و منت ننهد

یا نگوید که به سائل بدهم صد درهم

یا چو آرد به زبان جهد کند تا بدهد

بابافغانی
 
 
sunny dark_mode