گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸

 

ای برآراسته از لطف و سخا معدن خویش

همچو گوهر که بیاراید مر معدن را

دفتری ساختم از بهر تو پر مدح و هجا

هر چه مدحست ترا هر چه هجا دشمن را


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۱

 

چه شود گر بپذیری من تر دامن را

خشک مغزی ، خرفی ، ساده دلی چون من را

جان دریغ از تو ندارم اگرم راه دهی

چه محل در صف عشاق نهد دل تن را

هم دل ماست که بر ما به ستم می گرید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی