گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۹

 

نصب کردست مرا دوست برفع سخنی

که برو نفع جهانی متوقف باشد

کسر نفسست مرا عادت دیرینه وگر

جر کنم در مدد کسر مضاعف باشد

قاسم انوار
 

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹

 

عزت گیتی اگر صحبت یوسف باشد

نپذیری مگرت میل تاسف باشد

حسدت بر سر امروز به آن می ماند

که یکی ز اهل نظر دشمن یوسف باشد

عالم شهره به علم آفت دین شد، چه بلاست

[...]

عرفی شیرازی