گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۹۷

 

آنکه در حضرت بیچون تو قربی دارد

گر جهانی به هم آید به بعیدش نکنند

وآنکه در نامهٔ او خامهٔ بدبختی تست

گر همه خلق بکوشند سعیدش نکنند

سعدی شیرازی