گنجور

ازرقی هروی » قصاید » شمارهٔ ۲۳

 

تا جهان را ز چهار ارکان اصلست و نظام

چار چیز تو بری باد همیشه ز چهار

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » قصاید » شمارهٔ ۲۳

 

نعمت از معرض کم بودن و طبع از اندوه

دولت از آفت کم گشتن و جان از تیمار

ازرقی هروی
 
 
۱
۲
۳
۴