گنجور

نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۴۳

 

ایصبا نکهت آنزلف پریشان بمن آر

ببر از مجمع عشاق پریشانی را

نیر تبریزی