گنجور

محمد بن منور » اسرار التوحید » باب دوم - در وسط حالت شیخ » فصل سوم » منقولات » شمارهٔ ۶۹

 

مرد باید کی جگر سوخته خندان بودا

نه همانا کی چنین مرد فراوان بودا

محمد بن منور