گنجور

ملک‌الشعرا بهار » ترجیعات » اتحاد اسلام

 

چندگویی چرا مانده ویران

هند و افغان و خوارزم و ایران

چندگویی چرا جسته مأوا

خرس پتیاره بر جای شیران

چندگویی چرا روز حاجت

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 
 
sunny dark_mode