گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۶

 

حافظ بربط نواز چنگ ساز
بامنت از بی نوایی جنگ چیست
از برای سوختن از زیر دیگ
گفته هیزم ندارم چنگ چیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی