گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۵۸ - ایضا له

 

ای خداوندان انبار علف
هیچ می دانید کم خر گرسنه ست؟
هان و هان بر خود ببخشاید از آن
شاعری کو راخری نرگرسنه ست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل