گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۹

 

دی بمن شیرین لبی گفت این لغت
گر بمن نا اهل و دانا گویمت
چیست قبل دانی و حتی اقول
گفتمش بوسی بده تا گویمت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی