گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱

 

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیستدر حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوستدر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راندعرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست
چیست این سقف بلند ساده بسیارنقشزین معما هیچ دانا در جهان آگاه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ