گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۸۵

 

پیش چنگ دلخراشت صوفیانرا حافظا
نعره ها باید به وقت نقش بنمودن زدن
اردشیری تو اگر در مجلسی آرند چنگ
مردم مجلس ترا خواهند فرمودن زدن


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی