گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۶

 

پشت کوژ و سر تویل و روی بر کردار نیلساق چون سوهان و دندان بر مثال استره
بر کنار جوی بینم رستهٔ بادام و سروراست پندارم قطار اشتران آبره


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی