گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۵۲ - وله ایضا

 

من بر آن بودم کزین پس منصب صدر کبیر
گوشوار گوش سازم طوق این گردن کنم
چون به سعی او بود ادرار و مرسومم روان
خدمت دربانی ار فرمایدم کردن کنم
چون طمع کردست در ادرار و در مرسوم من
پس بدستوری کنون آغاز گه خودن کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل