گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «دمیخورم»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۴۶

 

پشت و پهلویی رساند از خوان شه دهدار و گفت

خصم گو دندان مزن گر نیک یا بد می خورم

اجره حمالی پشت است این پهلو مرا

لقمه ای گر می خورم از پهلوی خود می خورم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی