گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۴۸

 

ای بلند اختر خدایت عمر جاویدان دهادوآنچه پیروزی و بهروزی در آنست آن دهاد
جاودان نفس شریفت بندهٔ فرمان حقبعد از آن بر جملهٔ فرماندهان فرمان دهاد
من بدانم دولت عقبی به نان دادن درستتا عنان عمر در دستست دستت نان دهاد
داعیان اندر دعا گویند پیش خسروانطاق ایوانت به رفعت بوسه بر کیوان دهاد
نعمتی را کز پی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی